Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUR PEN BVBA

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Your Pen BVBA en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Your Pen BVBA met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
a) Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Your Pen BVBA zijn vrijblijvend.
b) Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Your Pen BVBA voor de opgave de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Your Pen BVBA of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door Your Pen BVBA van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
c) Your Pen BVBA mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Your Pen BVBA heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Your Pen BVBA zijn verstrekt.

3. Wijziging / Intrekking van opdrachten
a) Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Your Pen BVBA gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
b) Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, evenals een vergoeding op basis van een uurtarief voor al uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Your Pen BVBA stelt het al vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever.
c) Indien Your Pen BVBA voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Your Pen BVBA de opdrachtgever een vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
a) Your Pen BVBA is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
b) Your Pen BVBA zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Your Pen BVBA is tot de striktste geheimhouding verplicht. Your Pen BVBA is echter niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding indien Your Pen BVBA aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
c) Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Your Pen BVBA het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Your Pen BVBA voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Your Pen BVBA zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
d) Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen/te verwerken teksten evenals documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Termijn en tijdstip van levering
a) De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Your Pen BVBA is gehouden op, zodra het Your Pen BVBA duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
b) Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijke schriftelijke overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Your Pen BVBA is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
c) De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, koerier, modem en/of het Internet e.d.
d) Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

6. Honorarium en betaling
a) Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Your Pen BVBA geldend tarief, tenzij anders overeengekomen. Your Pen BVBA kan tevens naast zijn honorarium de voorschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
b) Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
c) Facturen dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Your Pen BVBA schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
d) In geval van niet-betaling op de vervaldatum door de opdrachtgever, zal deze forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het bedrag van de gefactureerde prestaties, met een minimum van € 250,00.

7. Klachten en Geschillen
a) De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Your Pen BVBA kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Your Pen BVBA te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
b) Indien de klacht gegrond is, is Your Pen BVBA gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Your Pen BVBA redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een korting op de prijs verlenen.
c) Het recht op klacht van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
a) Your Pen BVBA is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Your Pen BVBA toerenkenbare tekortkoming. Your Pen BVBA is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.
b) Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Your Pen BVBA van iedere aansprakelijkheid.
c) De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Your Pen BVBA geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelsd blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
d) Your Pen BVBA is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst terbeschikkinggestelde documenten, informatie of informatiedragers. Your Pen BVBA is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Your Pen BVBA geleverde bestanden of informatiedragers.
e) De opdrachtgever verplicht zich Your Pen BVBA te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Your Pen BVBA bestaat.

9. Ontbinding
a) Your Pen BVBA is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, evenals in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Your Pen BVBA kan dan onmiddellijk voldoening van het hem toekomende vorderen.
b) Indien Your Pen BVBA door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Your Pen BVBA zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internetproviders of andere omstandigheden waarop Your Pen BVBA geen invloed kan uitoefenen.

10. Auteursrechten
a) Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Your Pen BVBA het auteursrecht op de door Your Pen BVBA vervaardigde vertalingen en andere teksten.
b) De opdrachtgever vrijwaart Your Pen BVBA tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11. Toepasselijk recht
a) Op rechtbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Your Pen BVBA is Belgisch recht van toepassing.
b) In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Halle - Vilvoorde bevoegd.